Опублоковано: Вівторок, 26 квітня 2016 Переглядів: 1154

ПОЛОЖЕННЯ про батьківські комітети дошкільного навчального закладу

ПОЛОЖЕННЯ про батьківські комітети дошкільного навчального закладу

   ПОГОДЖЕНО                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол №1 від 18.11.2015р.                                                Завідувач ДНЗ № 4 «Пролісок» засідання Батьківського комітету                                        _____________А. І. Мозговенко Голова батьківського комітету закладу 

 ______________  

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківські комітети дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №4 «Пролісок» Бучанської міської ради Київської області 

1.Загальні положення

1.1. Положення розроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2011р. №398 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради) дошкільного навчального закладу». 

1.2. Положення про батьківські комітети дошкільного навчального закладу №4 (далі – комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом №4 «Пролісок».

1.3. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у ДНЗ. 

1.4. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини. 

1.5. Рішення про заснування комітетів груп або ДНЗ та кількість членів комітету приймаються на зборах батьків відповідних груп або на загальних зборах ДНЗ. 

1.6. Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по ДНЗ після письмового повідомлення керівництва ДНЗ (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування. 

1.7. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування ДНЗ, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу ДНЗ, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти. 2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:  

• збереження та зміцнення здоров’я дітей;

•  формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

•  виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного

емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; 

• розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

•  всебічного зміцнення зв’язків між родинами, ДНЗ і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;  

• залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення

дітей; 

 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;  

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою;

•  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 2.3. Основними принципами діяльності комітетів є: 

      –  законність, 

– гласність, 

– колегіальність, 

– толерантність, 

– виборність, 

– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

– підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ДНЗ, груп. 

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Батьківський комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені. 

3.2. Комітет груп (групи), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначається зборами батьків дітей, які формують групу (групи). 

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендаціями комітетів груп закладу. 

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначається загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар. 

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах. 

4.Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу (групи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік. 

4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу. 

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання. 

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу). 

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. 

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішується районним відділом освіти; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом цього закладу. 

4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів. 

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки. 

4.9. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів. 

5. Права та обов’язки батьківських комітетів

5.1. Батьківські комітети мають право:  

• встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;  

• звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної або педагогічної ради з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків; 

 • за необхідності скликати позачергові батьківські збори (конференції);

•  створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;  

• подавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;  сприяти поліпшенню харчування дітей;

•  сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;  

• брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців закладу;  • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу;  

• сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;  

• вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків; 

• брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;  

• сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу. 

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами. 

5.3. Батьківські комітети зобов’язані:  

• виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;

•  вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному батьківському комітету;  

• надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника закладу або відповідного органу управління освітою;  

• у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я його вихованців;  звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями);

  5.4. Голова батьківського комітету закладу є членом педагогічної ради закладу.

 Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету, з правом дорадчого голосу. 

5.5. Голова (представник) батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу. 

6. Прикінцеві положення

6.1.Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом